Formål:

Fondens formål er:

  1. at yde støtte til personer af fondsstifternes slægt og til personer, der har eller har haft tilknytning til fondsstifterne eller deres slægt.
  2. at yde støtte til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål, samt til enkeltpersoner, der ikke falder ind under punkt 1, men som bestyrelsen finder anledning til at støtte som hjælp til uddannelse og studierejser, eller til personer som efter bestyrelsens skøn har gjort en særlig ideel indsats, som er kommet en større kreds af personer til gavn.

Mindst halvdelen af årets overskud skal uddeles til det under punkt 1 nævnte formål.

Fonden er stiftet i 1935.

Uddeling:

Legatportioner uddeles løbende, men hovedparten af årets legatportioner uddeles i årets sidste kvartal.

Ansøgning:

Der er ingen ansøgningsfrist, men det bemærkes, at ansøgninger først behandles i slutningen af året.

Fonden har ikke ressourcer til at sende afslag på ansøgninger, og kun legatmodtagere vil derfor få svar.

For at overholde persondataloven, vil alle ansøgninger blive makuleret, når bestyrelsen har taget stilling til ansøgningen.

Der er ikke ansøgningsskema til denne fond, men det anbefales at ansøgninger er relativt korte, og at der vedlægges få relevante bilag.

Ansøgninger kan sendes med almindelig post eller pr. mail til nedenstående mailadresse.

Ansøgninger samt eventuelle bilag bedes vedhæftet i én samlet pdf-fil.

Bestyrelsen:

Dorrit Doberck
Søren Sørensen
Niels Kahlke

Fondens administrator:

Advokat Niels Kahlke
Købmagergade 3
1150 København K

Tlf. 33 12 25 50

Kontaktperson: Sekretær Henriette Holm Nielsen – fonde@kahlke.dk