Om os

Advokatfirmaet Kahlke er et interessentskab, der driver virksomhed fra adressen Købmagergade 3, 1150 København K. Vores CVR-nr. er 33415281 og er en personligt drevet virksomhed.

Samtlige advokater hos Advokatfirmaet Kahlke er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Advokatfirmaet Kahlke er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Tryg Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup.

Advokaterne hos Advokatfirmaet Kahlke er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens §126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Vores forretningsbetingelser gælder for alle sagstyper, medmindre der konkret indgås anden skriftlig aftale.

Vi anvender ikke lovvalg- eller værnetingsaftaler.

Advokatfirmaet er medlem af Danske Advokater.

Ren besked

Vi henviser til vores forretningsbetingelser på hjemmesiden sammen med den første skrivelse til klienten. Under sagen orienterer vi løbende klienten om alle relevante sagsskridt, om sagens forløb og stilling.

Vores salær, fakturering og omkostninger

Kvalitet koster. Hos os er det imidlertid afgørende, at prisen står mål med det resultat, som vores rådgivning skal sikre. Salæret fastsættes efter en samlet vurdering af sagsforløbet, herunder arbejdets omfang, sagens kompleksitet, det med arbejdet forbundne ansvar og det opnåede resultat, men hovedreglen er, at der sker fakturering efter den tid, som medgår til opgaven. I sager hvor der sker fakturering efter den tid der medgår til sagen, vil vi fra sagens begyndelse oplyse om timetakst. Herudover opkræves i særligt ressourcekrævende sager omkostninger til porto, kopier o. lign.
Vi undersøger, om der er mulighed for at få dækket udgiften til advokat, helt eller delvist, gennem offentligt tilskud (fri proces) eller gennem forsikring (retshjælp). Vi giver gerne et overslag på, hvilken pris vi på forhånd anslår, sagen vil komme til at koste. I visse sager indgår vi bindende aftaler om salærets størrelse.
Som hovedregel sker fakturering månedsvis eller kvartalsvis og ved afslutning af sagen. Dette sikrer, at klienten bevarer overblikket over sagens omkostninger. Ved behandling af dødsboer opkræves salæret normalt ved boets afslutning med mindre der under boets behandling er grundlag for et á conto honorar. Det er sædvanligt, at der i private sager opkræves et passende depositum.
I sager, hvor der udover vores salær påløber andre omkostninger, kræver vi som hovedregel forudbetaling. Omkostninger til fotokopiering, rejseudgifter o.lign. debiteres klienten.
Betalingsbetingelserne er netto 14 dage, hvorefter der kræves rente i henhold til renteloven.

Hvidvaskningsloven – legitimation

Da der er et lovkrav om, at alle klienter skal kunne legitimere sig, skal vi til brug for behandling af sagen,  normalt have kopi af pas eller kørekort.

Klientens midler

Alle klienters midler indsætter vi på klientkonti der forrentes i henhold til de regler der til enhver tid fastsættes af Advokatrådet.

Ansvar

Vi er ansvarlige for vores rådgivning i henhold til almindelige erstatningsregler. Klienten accepterer, at der alene kan rejses krav overfor Advokatfirmaet Kahlke og ikke mod den enkelte advokat eller andre juridiske medarbejdere. Vi har tegnet en ansvarsforsikring til dækning af eventuelle erstatningskrav. Denne forsikring opfylder kravene, der stilles af Advokatrådet. Vores hæftelse er dog begrænset for hver sag til det dækningsmaksimum, der følger af vores ansvarsforsikring. Vi hæfter ikke for yderligere tab, ej heller for indirekte tab, tidstab, goodwill, tab af avance og driftstab. Vi oplyser på forespørgsel gerne dækningsmaksimum.
Der kan indgås aftale om særskilt forsikringsdækning i sager, der involverer store værdier.

Forbrugerklage

Hvis du er uenig i advokatens salær eller behandling af din sag, har du som forbruger mulighed for at klage til Advokatnævnet. Advokatnævnets kontaktoplysninger er: Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Telefon: 33 96 97 98. Se: www.advokatsamfundet.dk/advokatnævnet.aspx

Arkivering

Sagsakter opbevares på arkiv i mindst fem år efter sagens afslutning, hvorefter de makuleres. Dokumenter med personfølsomme oplysninger makuleres så snart det for sagsbehandlingen ikke længere er nødvendigt at opbevare oplysningerne.

Er du i tvivl

Hvis du har spørgsmål til vores forretningsbetingelser, eller til din sag, så spørg altid den advokat, der behandler sagen. Vi lever af at give vores klienter rigtig rådgivning til tiden, og står altid til rådighed.